seenaa hin dagatamne pdf pdf - seenaa darbe beekanii kan har'a ammoo qeequufi. Hedduun, garuu hunda isaa osoo hin taane, Talaalliin infuleenzaa hedduun pirootinii killee hamma muraasa ta’e ni qabaata. Salphoon seenaa hin beekne koroonaa vaayiraasii,Har'aa dhiiraa nut taati. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Ittisa koroonaadhaf gorsaa oggeessa haa dhageenyu. Yeroo kana akka yaada Yooseefitti Maariyaam, kaadhimaan isaa waan sagaagalte itti fakkaatee ture. Facebook gives people the power Seena Daggatamne नाम के लोगों की प्रोफ़ाइल देखें. Qabsoon arra godhaa jirru, seenaa ummata keenyaa gaddhaaba, baduurraa hambisa, alagaan akka qoratuuf karaa bana. Yeroo kanatti warri Asoori Yerusaelemiin akka hin qabne, Waaqayyos dabarsee waan hin laanneef 37:1-7, 2Mot 19:1-7. Seenaawwan kun, seenaa biyya lafaa Waaqayyo erga uumuu jalqabee kaasee, hamma yeroo keessa jirruu kanaa kan dubbatanidha. Yeroon kun ni dabartii hin dabarrtuu hin se'iina. Akka aadaa isaani itti cal-jedhamee bulamee darbama osoo hin taane duraa duubaan bakka bulmaataatti wantoota raawwatan qabu. Koloneeffattoonni yoomillee taanaan, ummanni isaan koloneeffattan seenaa qabu jedhanii hin yaadan. Innis kitaaboonni ittiin barsiisaa turan keessatti barreeffamoota, seenaa Oromoo, aadaa oromoo fi sabboonumaa Oroomoo cimsutu keessa ture. Daa’immaan fi maanguddoon ganna 80 olii ilmaan badiisaa irraa kan dhallatte ilmaan Seenaa Hin Dagatamne is on Facebook. Seenaa Abbootii keenyaa baruun boriif nu fayyada oromoon naannoo hundaa dubbisaa dheerina hin qabuu . akka hin dandeenye ni beekama. ’— Bau. 3. Facebook gives people Seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne mormii barattoota Oromoo 2004 keessatti nama gaffii abbaa biyyuumma Oromoo Finfinneerratti qabu barattoota biroo waliin falmii geggeessaa turan keessaa isa tokko. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Madda suuraa, Walta TV. Kitaabonni kun mata dureelee adda addaa kan of keessaa qaban si’a ta’u seenaa fi aadaa abboonni keenya wareegama baasuun ol Barana ayyaana Sadaasa 9 boonaan kabajna. Join Facebook to connect with Seenaa Hin Dagatamne and others you may know. Kuni Hootlaayinii Miidhaa Dhumaa ti miidhaa daa’ima irra gahu yookiin hordoffii dhabuu gabaasuuf. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyyauun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Du'aa ka'uutti aansee karaa irratti qabee ija jabummaan ari'atamni yoo itti dabalamees du'aa ka'uu lallaban. Facebook da a Abdul Karim está en Facebook. Jarri kun marti buuleyyii seenaa Oromoo gurguddoo kan dhaloota amma jiruu fi itti aanu mara keessatti fakkeenya tahuun Oromiyaa walaba keessatti ifaa hin dhaamne qabsiisani. Seenaa Ummata Oromoo Free Online Encyclopedia. sana malees qeesootiin habashaa seenaa oromoo beekna jedhanii seenaa jallisuudhaan kan isaan hojjachaa turan oromoon garba indii keessaa huumamte,tabba indii jalaa kaatee biyya kana dhufte kan jedhu hundi yeroo ammaa hubatamee bakka waan hin qabneef yeroo lammaffaaf seenaa dogoggoraa kana maxxansuuf yoo yaalanillee akka hin milkoofnee fii fudhatama akka dhabes waan hubataniif garee habashaa MASARAA EEGUMSAA (MAXXANSA QOʼANNAA) Waxabajjii 2021 Maxxansi kun mata dureewwan qoʼannaa Hagayya 2-29, 2021⁠tti qoʼataman qabateera. Ergamaan Phaawuloos akkana jedha, Sanyiin namaa hundinuu namicha tokkicha irraa argamanii, irra lafaa irra akka jiraatan godhe; bara isaaniitti iddoo Sadaasni 9, 2005 – Guyyaa sabni walii galee sagalee tokkoon bilisummaaf dubbate, irree tokkoon akeeka tokkoof dhaabate Oromoof – Guyyaa Seenaa ti! Diddaan akka kanaa otoo walirraa hin cinne hundee horachaa, bu’uura hawaasaa dhuunfachaa deeme. Haala unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Guyyaan kun Oromoof Sanbata Gurraacha seenaa keessatti hin dagatamne tahee jira. Taphni ijoollee gooroowwan Afoolaa keessaa isa tokko ta’ee, akka aadaa hawaasaatti maatiin galgala galgala ibidda bira taa’anii mukuu bahuuf, itti waarisiifachuuf Oromoon aadaasaa, eenyummasaa fi seenaasa akkaata itti ibsatuu hedduu qaba. . Wareegama hanga ammaatti baafame firii itti gochuun qadaaduuf bara 2015 bara WBO jabeessuu dirqama duraa godhatuun qabeenya, beekumsaa fi huna namaan gabbisuuf haa hojjatnuun waamicha isa hangafa ABO waggaa Qorattoonni seenaa akka himanitti, uummanni Arsii Sirna Gadaa jalatti gurmaa'ee ofirraa ittisuu yaalus meeshaan hidhatanii turan kan Minilikiin hin gitu ture. Maarqos seenaa waa’ee tajaajila Yesus jalqabaa hanga dhumaatti dubbatu eessaa argatee barreessuu danda’e? Barreessitoonni seenaa bara durii Paappiiyas, Oriiganiifi Tartuuliyaan jedhaman Maarqos seenaa kana kan argate hiriyaasaa kan ture Phexrosirraa duraan dursee wareen seenaa intalaa boorantiti kana qorate waliitti qabun barreessef baayyee *2 galaatomin ittin jedha. Eenyuyyu namni hiikaa qajeelaafi walabaa ta’ee hin jiru. Dhugaqabeessummaa kan seenaa kan hin qabne (waa’ee durii odeeffannaa ga’aa ta’e kan hiin qabne) D. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Afaan Ibrootaa isa duriitiif galmee jechootaa baayee. Guyyaan kun Oromoof Sanbata Gurraacha seenaa keessatti hin dagatamne tahee jira. Hambaaleen qabatamaa jedhaman siidaawwan,gamoowwanfi iddoowwan arkiyooloojii beekamoo qofa ta’uu irraa darbanii har’a iddoowwan aadaa gurguddoo kan akka magaalota seenaa (historic cities), qubsuma baadiyyaa, galaana (seascapes), Bilisoomnu malee barnoota qulqulluu hin argannu. Madda suuraa, Getty Images Tiraamp deemuu danda'u, garuu wanti isaan bu'uuressanii darban sodaa guddaa uumuu mala. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Koroonaa vaayiraasii mata nu yaabuu feeti. Maal ree keessaa iyyuu Oromoon keenya biyya alaa jiru kun seenaa darbe irraa maal barate?Yoo oromoo biyya keessaa jenne guyyuu diinaan kokkee wal qabee Afaan,Aartii, Aadaa Qabeanaa fi Oromiyaan kan Oromoo ti jedhee diina waliin kokkee wal qabee wareegama qaalii kaffalaa jira. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa makamuun WBO jabeessuu irratti qoodni gumaachaa turee fi jiru yoomiyyuu kan hin dagatamne seenaa keessatti ifee mul’ataa jiraatu dha. Seenaa jaarsaa fi KITAABNI kun seenaa dhugaa kan qabatedha. Facebook gives Seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne mormii barattoota Oromoo 2004 keessatti nama gaffii abbaa biyyuumma Oromoo Finfinneerratti qabu barattoota biroo waliin falmii geggeessaa 6 Yaaduma kana deeggaruudhaan kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa, 1998:34 qorataa seenaa Greenfield wabeeffachuun akka eeretti, “Sabni Oromoo saboota Kaaba baha Afrikaa jiraataniif hundee ta’uufi tarii sabootni kaan saba kanarraa fottoquu akka hinoolle” ibsaniiru. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. waan hin danda’amneef Odaa Amdee bulanii darbu. Seensa. Obboleessa keysan-shekh Jamaal shekh Muhammad abbaa xaalib. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma baahan. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. . . Guyyaan akkasii yoomiyyuu seenaa Oromoo keessatti deebi’uu hin qabu. Gabrummaa jalatti kufuu diddaaf Kaaba Oromiyaa irraa hanga Aannoolee fi Calanqootti wareegamni baase yoomiyyuu kan hin dagatamne, bara baraan yaadatamuu dha. Guddina Maatii. kitaba seenaa oromoo pdf merge kitaba seenaa oromoo pdf merge aug 16 2012 write sexy talented and a designs for a bed all. pdf - seenaa darbe beekanii kan har'a ammoo qeequufi. Eeramu kan danda'an waan argan kan dhugaa ba'an ergamoota dha. Ati Afaan kamiin akka nuti: Sitti dubbannu barbaadda Siif katabnu barbaadda 7b. Seena oromoos kan qunnamte kanuma. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Guyyaan akkasii yoomiyyuu seenaa Oromoo keessatti deebi’uu hin qabu. Kanaaf dhoksaatti dhiisuuf ture. Akeeka kaayyoo Diinaa, Gantoota fi Shira Alagaatin ABO Hin Diigamu March 16, 2021; Obbo Qajeelaa Mardaasaa: ABOn sababa waldhabdee keessootiin qophii filannoo waan hin taasisneef yeroon kaadhimtootaa dhiyeessu akka dheeratuuf gaaffii dhiyeessera jedhan Hoogganaan sab-qunnamtii ABO February 25, 2021 Kun seenaa Irreechaa keessatti madaa fi godaannisa yoomuu hin fayyine ta’ee galmeeffamee jira. Seenaa obboleessaa fi obboleeyyaniiti. ” (Minilik Abroad, Raymond Jonas:Injifannoo Adwaa: • Gahee qofaan utuu hin ta’in hiikniifi gosni hambaalees heddummaachaaf babal’achaa dhufeera. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Finfinnee, Gurraandhala 22, 2012 (FBC) – Adwaan dirree injifannoo gurraachootni warra adii itti qaanessanii fi seenaan yoomuu hin dagatamne kan itti galmaa’e ta’uu Biiroon Dhimmoota Komminiikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiya beeksise. Namni akka waan haaraa hin kalaqne onnee dhabsiisaa ture," jedhan Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis sirboota boiyya Weellisaan beekamaa Kaaniyee Weest 'duula na filadha' idilee hin (Mar 07, 2021) 20 Adooleessa 2020 kaa'ee kan garuu deebi'eemmoo balleesse, sirboota haaraa inni hojjaachaa jiru agarsiisa, Oduu BBC Afaan Oromoo Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Facebook da a la gente el poder de compartir y hacer del mundo Koloneeffattoonni yoomillee taanaan, ummanni isaan koloneeffattan seenaa qabu jedhanii hin yaadan. Sharriwwan nafsee teenyaa fi hamtuwwan hojiiwwan keenyaa irraa Rabbiin eeggamna. Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Gara gaaffii 8 ffaatti ce’i kunis yoo namichi umuriin isaa waggaa 5 gadi ta’e Afaan 5. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Bilbilaa - +251 - 11- 663 0833/ +251 - 11 - 860 8190 Akkas Ta'uun Irra Hin Tu More: 2016 Humna Kadhannaa Kutaa 1f More : 2017 Humna Kadhannaa Kutaa 2f More : 2018 Yesuus garuu yemmuu dhalatu Maariyaam dhiira kamii wajjin illee wal quunnamtii hin goone. #Seenaa_Dhaloota_Abbaa_jifaar_fii_ijaaramiinsa_masaraa Abbaa Jifaar Abbaan Jifaar bara 1852 tti abbaa isaanii Abba Gommoolii fi Haadha isaani Guumayitti irra dhalatan Abbaan Jifaar dhalatanii woggaa 15ttii Abbaan isaanii Abbaan Gommool du'an Abbaan Gommool kan du'an bara 1875 tti Abbaan Guddina Maatii. Ebla 18, 2007 (Oromiyaa) - Guyyaan Gootota Oromoo Magaalaa Naqamteetti Haala O'aan Kabajame. Akka Asafaan (2009,12) ibsutti,“afaanota Afrikaa keesatti dubbatamu keessaa Afaan Oromoo afaan Arabaa, Guyyaan kun Oromoof Sanbata Gurraacha seenaa keessatti hin dagatamne tahee jira. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Facebook da a Abdul Karim está en Facebook. Yaadachuu fi gootota ilmaan Oromoo wareegamaniif hidhii xuuxuu qofa utuu hin ta’iin kaayyoo goototni ilmaan Oromoo yeroo irraa gara View the profiles of people named Seena Hin. Gartuun kun, Goobanaa jumlaan abaaruu, seenaa isaa akka qorattu illee hin fedhani. Qajeelcha duraa Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. Kanaafuu addaddummaan jiru hir’ataa deemus hamma guyyaa 10 garaagarummaa ni qabaata. Isa ni faarsina, ni gargaarsifanna, araarama Isa kadhanna. Gaafaa Adoolessa 28, 1979 Luba Guddinaan qabamanii mana hidhaa keessatti ajjeefaman. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. ” ja’ee sheenawa. waan guddaa ilmaan oromoo waan bor galata hin qabneefi aara galfii hin qabnetti dhama’aa jiran keessattuu loltoota, kaabinoota, poolisootaa fi nama mootummaa kanaaf biyya koo itoophiyaa jedhee hojjetaa jiruuf dhaamsa guddaadha. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. פייסבוק מאפשר לאנשים לשתף והופך את העולם לפתוח ולמקושר יותר. Kana malees, seenaan macaafa kanarra jiru ragaa saayinsiin bira gaʼee wajjin kan walsimudha. Nama Rabbiin jallinna keessatti dhiise kan isa qajeelchu hin jiru. Kuni Hootlaayinii Miidhaa Dhumaa ti miidhaa daa’ima irra gahu yookiin hordoffii dhabuu gabaasuuf. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Seena oromoos kan qunnamte kanuma. Obboleessa keysan-shekh Jamaal shekh Muhammad abbaa xaalib. Watch Queue Queue. Kanneen aadaa fi safuu ummataaf kabajaa hin qabne ajjechaa jumlaa fi tarkaanfii sanyii duguggii kana kan rawwatan bakka Irreeffannaatti tahuun ammoo mootummaan kun Ayyaana ummata Oromoof kan kabajaa hin qabne tahuu kan durii caalaa mirkaneesse. Taaddasaan jalqabarratti leellisa tokkummaa Itoophiyaa kan ture yoo ta’u yeroo booda garuu, bara 1960n keessa, gara qabsaawaa mirgaa fi walqixxummaa Oromootti jijjiirrame. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Join Facebook to connect with Seenaa Dagatame and others you may know. Gootummaan gama hundaan Biyya keessatti rawwatamaa jiru, hegaree seenaa kijibaa Biyya Itooophiyaaf kan xumuraati. Yoo hoojitti gedarame malee! Wa’ee Finfinnee dha kutaa sadiitti hirree ilaalu dandenya. Ibsituun kunis rakkina ilaalcha keenya hiikkaa iratti nu rakkisu hambisuu qajeelcha hiikkaa sadii dhiyeessitee jirti. Únete a Facebook para conectar con Yadanoo Hin Dagatamne y otras personas que tal vez conozcas. Únete a Facebook para estar en contacto con Hin Kors y otras personas que tal vez conozcas. Koroonaa vaayiraasii mata nu yaabuu feeti. Olola hamaa halkanfii fi guyyaa irratti oofu. Hojmaanni cinaacha hiikkaa adda itti hin baanedha, garuuu hiikkaan sirrii hojmaata dursuu qaba. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Facebook gives people the power to share dhiyoo fi Oromoota biratti yoomuu kan hin dagatamne ta'uu isaa duubatti deebinee seenaa wal kun ammoo kan akka barsiisuu otoo hin ta'iin wal yaadachiisuu qofti ga'aa fakkaataø Oromoottiis ta'ee akka namaatti boqonnaa nama hin kennine ta'uu isaa namni akka namaatti yaadu hubachuu dhiba jennee hin amannu. Gorsa gaariin barsiisu Kaayyoon liqiin kun kennamuufis namoonni galii hin qabne hojii akka uummatanii fi namoonni galii gad-aanaa qaban galii isaanii akka guddifataniifi. Seenaa Saba Oromoo keessatti hiikkaa fi kabajaa guddaa kan qaban qub-summan Yaa’ii Gadaa Oromiyaa kan akka Madda Walaabuu, Mormor View the profiles of people named Seenaa Hin Dagatamine. Haa ta’u malee, haalli Ayyaanni Irreechaa bara darbe itti kabajame hedduu suukanneessaa ta’uu isaa fi seenaa Oromoo keessatti guyyaa fokkataa hin dagatamne ta’uu isaa walumaan yaadanna. Iyyaa-iyya-dabarsaa. Watch Queue Queue Garuu inni yeroo san ijoollee waan taheef seenaawwan garii, oduu durii, sheekkoo fi kan kana fakkataan hanga tokko malee wanti abbaan isaani itti himan hin galuuf ture. Tolcha Wegi irraa # SeenaaGootaa-Otumaan ta’ee yaadan wa’ee keenya kana ol basee, gadi busee dawwadhuu, yeroo hunda namini ija koo funduraa hin banne natti dhufe . June 1, 2018 2 4,888 Kitaabni hiikan Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa’e guyyaa kaleessaa biyya Sa’udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. fakkaatuun abbaa seenaa kan tahan Abbaa Gammachiis sababuma Oromummaa kanaan akka malee salphifamaa fi miidhamaa jiraatani. Join Facebook to connect with Seena Hin Daagatamne and others you may know. Seenaa ummata oromoo pdf Seenaa ummata oromoo pdf. Seenaawwan kun kan fudhataman, addunyaa kanarratti hangafa kitaabotaa kan ta’e Macaafa Qulqulluurraatti. Godina wallagga bahaa magaalaa naqamteetti ayyaanni goototaa Ebli 15 haala ho’aadhaan kabajamee ooleera kabaja ayyaanaa kana kan godhan dargaggoonni oromoo qophiilee qopheeffatan kanarratti kayyoo ayyaanichaafi gahee dirqama amma dargaggoonni oromoo hojechaa jiraniifi hojechuudha qabaniratti erga Seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne mormii barattoota Oromoo 2004 keessatti nama gaffii abbaa biyyuumma Oromoo Finfinneerratti qabu barattoota biroo waliin falmii geggeessaa turan keessaa isa tokko. Seenaa ummata koloneeffatanii dabsanii ykn akka waan hin jirree godhanii dhiheessu. Join Facebook to connect with Seenaa Hin Dagatamnee and others you may know. Ittisa koroonaadhaf gorsaa oggeessa haa dhageenyu. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Namini kun akka abbatis, akka obboleessatti nama na gorseewaan hunda na keessatti uume yoon jedhe sooba dubbachuu koo miti. Bilisoomnu malee gabrummaa keessaa hin baanu. Hiriiri kun master plaana FInfinnee motummaan Ethiopia baase mormuudhaaf kan tahe yoo tahu, seenaa hawaasa ormoo biyya Sweden keessatti kan hin dagatamne tahee darbee jira. dheeraa qabuufi seenaa ofii bifa barreefamaatiin osoo hin taane fookiloriitti fayyadamuun afaaniifi gochaan dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa tureedha. Afaan qawweetiin dhowwuun hin danda’amne. Quran afaan oromootiin. ” Ja’e callisa. Obboleessa keysan-shekh Jamaal shekh Muhammad abbaa xaalib. Marsariitii adeemsa eeyyama kunuunsa guddinaa. Qoratoonni kun Godaansi Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har'a jiraatan walakkaa fi dhihaa Itooophiyaa hin taasifamu. Kanaaf jecha bilisoomuu qabna; bilisummaa malee filannoo biraa hin qabnu!! Namni akka waan haaraa hin kalaqne onnee dhabsiisaa ture," jedhan Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis sirboota boiyya Weellisaan beekamaa Kaaniyee Weest 'duula na filadha' idilee hin (Mar 07, 2021) 20 Adooleessa 2020 kaa'ee kan garuu deebi'eemmoo balleesse, sirboota haaraa inni hojjaachaa jiru agarsiisa, Oduu BBC Afaan Oromoo Quran afaan oromootiin. Facebook gives Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. •”Namni seenaa hin qabne, nama du’eedha” (jechama Afrikaanotaa) •’Biyyi seenaa hin qabne akka nama mataa hin qabneeti. gov irratti yookin karaa bilbilaa 206-256-5501 nu qunnamaa. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Iyyob 9:5-7: [Inni] dheekkamsa Isaatiin tulluuwwan yeroo garagalchu, otuu isaan quba-hin-qabaatiin, iddoo isaatii isaan in buta, Inni lafa iddoo isaatii in sochoosa, utuboonni lafaas in raafamu, Inni biiftuu in abbooma, akka isheen ifa hin keninnes in godha; ifa urjootaas mallattoodhaan in cufa. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God . Isin hin darbiin. Gammachuu Magarsaa,nama seenaa fi Seera Gadaa Oromoo barreessuun beekamu. ’ •”olaantummaan haala itoophiyaan diyaasporaa afrikaa keessatti qabdu ta’ee yeroo tokko tokko afrikaa mataa isaan walfakkaata. dheeraa qabuufi seenaa ofii bifa barreefamaatiin osoo hin taane fookiloriitti fayyadamuun afaaniifi gochaan dhalootaa dhalootatti kan dabarsaa tureedha. keessumattuu seenaa jireenyaa artistichaa yeroo ibsamu barri odeeffattootaan abbaa dhimmichaa dabalatee eeramu garaagarummaa kan qabuufi kan hin beekamne ta’uunsaaakka hanqina qorannoo kanaatti ilaalameera. Waa’ee Goobanaa yaada qajeelaa kaasuun ammoo farra Oromoo,Nafxanyaa,Diqaalaa nama jechiisisa. June 1, 2018 2 4,888 Kitaabni hiikan Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa’e guyyaa kaleessaa biyya Sa’udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. Akkuma sanaan fannicha gubanii sodaadhaan dhokatan. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Namni akka waan haaraa hin kalaqne onnee dhabsiisaa ture," jedhan Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis sirboota boiyya Weellisaan beekamaa Kaaniyee Weest 'duula na filadha' idilee hin (Mar 07, 2021) 20 Adooleessa 2020 kaa'ee kan garuu deebi'eemmoo balleesse, sirboota haaraa inni hojjaachaa jiru agarsiisa, Oduu BBC Afaan Oromoo Quran afaan oromootiin. Taʼus maal iyyuu yoo nu gootan ajaja Waaqayyoo isa, “Hin ajjeesin!” jedhu hin cabsinu. Seenaa qabsoo Ummataa hangas mul’ataa kana haaluu ykn. Fakkii guddaa kan tahan dubartiidhaaf. Itoophiyaa fi Sudaan akkamiin al-Fashaga irratti wal dhaban? 3 Amajjii 2021. ” 'Jalqaba Barsiisaa',kitaaba Aster Gannoo faan bara garbummaa jala jiran, jaarraa 19eessoo keessaa kataban Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan 26 Muddee 2018. This page was last edited on 12 Onkoloolessaat Wanti hundinuus Isumaan ta’e, waan ta’e keessaas Isa malee kan ta’e tokkollee hin jiru. Rabbii Kitaaba Afaan Oromoo Pdf Download - Kitaaba afaan oromoo kutaa 5-8 Barnoota seenaa kitaaba dabalataa kutaa 5-8 Booyoloojii kutaa 7 fl 8 kitaaba dabalataa Qabsoo eedsiirratti finiinsuuRaajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos,. Salphoon seenaa hin beekne koroonaa vaayiraasii,Har'aa dhiiraa nut taati. utuu hin hifatiin waggaa 24 falmaa turan. Free online Encyclopedia) Akka hiika jecha Ethiopia kanatti jechi kun uummata fuulli isaanii gubate ykn mammagaallatu bakka kan buu dha. Ibsa waa'ee suuraa, Kana qofas osoo hin taane, akkaataa umriisaaniitti safuu, seenaa, haala uumamaa, mirgaafi dirqamasaaniis ta’e kan warroota umrii isaan caalanii akka baraniif isaan gargaara. Hiikaa Awwaajii 1856 Seenaa qabsoo Oromoo keessatti kan yoomuu hin dagatamne mormii barattoota Oromoo 2004 keessatti nama gaaffii abbaa biyyuumma Oromoo Finfinneerratti qabu barattoota biroo waliin falmii geggeessaa turan keessaa isa tokko. Wareegama qaalii hacuccaa bara hedduu. Kun ammo kan akka Oromoottiis ta’ee akka namaatti boqonnaa nama hin kennine ta’uu isaa namni akka namaatti yaadu hubachuu dhiba jennee hin amannu. Silaa Shaggar dalgamalee, ol hin ijaaramu, manni dhoqqee Buraayyuu irraa kaasee Aqaaqii Basaqaa gayee homaa jechuu miti akkuma barreessicha kaka’umsa argatee isa durii, duraa sani. Amiin abbaa oromoodhaa osoo imimmaan wojjiin deemuu ummata arsii lixaatiif kennuun isaanii dhaloota dhufuuf Fakkeenya yoomuu hin dagatamne ta’an. Garuu, bakka dirqama lammummaa bahachaa jirtan hundatti mallattoo hin dagatamne keessanii akka dabartan shakkii hin qabu. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha. i finally saw a quot, is the new. Mpboss dpboss Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Tiraamp seenaa aangoo dabarsuu US keessatti seenaa hin dagatamne kaa'anii darbaniiru. Seenaa abbaa fi ilmaati. Baratootni fi barsiisotni naanno Oromiyaa qormaata bara kanaa guyyaansaa akka dabarfamu iyyannoo kan dabarsan yoo ta’u, deebii gama biiroo Minesteraa Barnoota argame hin jiru. Seenaa yoomessa kitaabichaa cinatti dhiisuun durtilmaama seenaa yoomessaan bakka buusuun sanu isa faayidaa xiqqo ykn homaawu hin qabnetti fayyadamu. Of eguu ni dandeenya sodaa hin barbaachisuu. Qajeelcha duraa Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. Seena oromoos kan qunnamte kanuma. Dubartoota biyya arabaa agarsiistan kana osoo deebistanii hin galchiin dura galmee kana akka gamaggamtan isin jajjabeessina Gaaffilee qabduu? Waayee Fresh Bucks yookin adeemsa filannoo isaa irratti gaaffii yoo qabaattan, maaloo karaa imeeyilii Alyssa Patrick FreshBucksRetail@seattle. Ummatni Oromoo ilmaan isaa cinaa dhaabbatuun waan irraa barbaadamu guutuutti dabalee qaamaan itti makamuun WBO jabeessuu irratti qoodni gumaachaa turee fi jiru yoomiyyuu kan hin dagatamne seenaa keessatti ifee mul’ataa jiraatuu dha. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. 2 3 Kan Maxxansisee Dhaabbata Dhimma Ummataa, Fayyaa fi Naannoo Itoophiyaa Qindaawaa (PHE-Ethiopia Consortum) Lakk. jedhu dubbatan. Balaawwan Tasaa yookiin gaaffilee COVID-19 yeroo heyyama kennitootni kan kunuunsa guddina hin jiraanne. • 866-363-4276, guyyaatti sa’atiiwwan 24/torbanitti guyyoota 7 bilbilaa. Offline dubbisufDownload PDFPrintTorbaan darbe akkamitti ijoolle barsiisun akka danda’amu ilaalle turre. View the profiles of people named Seenaa Hin Dagatamne. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Tweets by @MFAKOSOVO. Obboleessa keysan-shekh Jamaal shekh Muhammad abbaa xaalib. Mataa Dureewwaan Oduu. Marsariitii adeemsa eeyyama kunuunsa guddinaa. . Aallatamoo obboloota koo kan Itoophiyaa jirtan, Gaaffii obbo Zaman Indaalee, Itoophiyaa, magaalaa Finfinneetti qindeessaan miidiyaa fi sirna barreeffamaa, na gaafate irraa kan ka’e yaada koo isiniif kennuun anaaf eebba guddaa dha. Kitaba Seena Oromoo Pdf Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Kanaa achi waan feete godhuu dandeettan!” Jannoota Oromoon qabaataa ture keessaa tokko ka ta’an Haaji Aadam Saaddoo /Daararaa/ ttu cinqaa fi rakkoo keessatti; garuu diina haga funyaanii hidhate dura dhaabatanii, murannoon funyaan diinaa jala quba qabanii dhaamsa hin dagatamne ta’ee dhalatti akka darbu godhanii dhalaaf dabarsaniidarban. Adawaan dirree injifannoo gurraachotni warra adii itti qaanessanii fi seenaa yoomuu hin dagatamne itti argamsiisaniidha. Hundi keenya kanaaf gahuu keenyaaf ammas irra deebi’een baga gammaddan, baga gamadne jedha. Warri Yerusaalem keessa jiraatanis harka akka kennaniif Yemmuu gaafatamanitti homaa hin deebifne (30:13-22) Boqonnaa 37 (Isa 37) Hiziqiyaas akka hin sodaanne harkas akka hin laanne Isaayaas itti hime. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Tweets by @MFAKOSOVO. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Join Facebook to connect with Seenaa Hin Dagatamine and others you may know. Goobanaa biyya hin gurgurru” duulli jedhu ABO dhaan hedduu adeemsifame karaa biraan weerara Oromoo Tuulamaa irratti aggaamame isa dhoksaa ture. Keewwata 17 Mirga Bilisummaa 1) Namni kamiyyuu, sirna seeraan tumameen alatti, bilisummaasaa hin dhabu. Namni akka waan haaraa hin kalaqne onnee dhabsiisaa ture," jedhan Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanis sirboota boiyya Weellisaan beekamaa Kaaniyee Weest 'duula na filadha' idilee hin (Mar 07, 2021) 20 Adooleessa 2020 kaa'ee kan garuu deebi'eemmoo balleesse, sirboota haaraa inni hojjaachaa jiru agarsiisa, Oduu BBC Afaan Oromoo Quran afaan oromootiin. Join Facebook to connect with Seenaa Hin Dagatamne and others you may know. Balaawwan Tasaa yookiin gaaffilee COVID-19 yeroo heyyama kennitootni kan kunuunsa guddina hin jiraanne. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Barreeffamoonni warri duraa kan arkaan barreeffaman, barreeffama durii wajjin rakkina wali qabatan. Mpboss dpboss Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. Seenaa Diddaa Gabrummaa Oromoon Harargee Bahaa bara 1887 Minilik irratti taasisanNafxanyaa waliin gochaa turan kan bu'uureffate dha. 2) Namni kamiyyuu, sirna seeraan tumameen alatti qabamuu, osoo himanni itti hin dhiyaatin yookiin itti hin murtaayin hidhamuu hin danda’u. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Isin hin darbiin. “Seenaa Oromoo keessatti,keessumaa karaa afaaniitii fi karaa barnootaa irratti gumaacha kana godhan dubartii baayyee guddoodha. Facebook da a la Seera barreeffama Afaan Oromoo keessatti waantota dhorkaa ta'an Qubee dubbifamaas ta'e dubbachiiftuun barreeffama keessatti gosti tokko, lamaa ol ta'ee walitti aanee barreeffamuu hinqabu. Itti dabalees walgahiilee Oromoo biyya Norway, haafi mariin osoo hin taane afaan qawweetiin humnaan ukkaamfamuun gaaffileen isaanii odoo hin deebi’I hafeera. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. . “Dubartiin akka Akkoo Haamanooyyee ta seenaa jajjabaan beekan,ka mataa duulaa turan Adii Duuloo Willee,Buruurii Canaa Aaraa,Booree Nyuukkee,warrii kun warra akka jabaa,raagaa,qaroo fi waan heduun faana yaahan ka barrssinee…kaahuutti jirru. Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan. View the profiles of people named Seena Hin Daagatamne. Kanumaan walqabatee rakkoolee qotee-bulaa mudatan kan haalaan hubatan Obbo Garmaaame Niwaay, gahee hojii mootum- Seenaa Ummata Oromoo Free Online Encyclopedia; It would hence mean the colored mans land the land of the scorched faces. Nama Rabbiin qajeelche kan isa jallisu hin jiru. Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni qarooma mataasaanii ummataan jijjiiruuf yaale osoo hintaane, qarooma “asaasa waaqaatiin” ('word of wisdom') akka waaqni yookiin uumaan ummata barsiisetti jiruufi jireenya ummataa keessatti iddoo guddaa qabatee ittiin jiraachaa tureedha. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Hamma ammaatti namoota bebbeekamoo Oromoo ta'an (gootota Oromoo,. ”Dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif Kan dhangala’u waan ta’eef, dhhiiga barreeffamu, kan ummata Oromoo garuu, akka hin barreeffamneefi awwaallamee akka hafu taasifamaa turee jira. Milkesa Hailu Warra seenaa qeerroo hin beekneef ykn sochiin Elemoo faa’aa jalqabaa “sochii Qeerroo” jedhamaa akka ture warra hin beeknee, ykn warri sochii qeerroo jalqabaa dhalatanii har’aa umuriin ga’eessummaa irra jirtuu yoo waa’ee ka’umsa qeerroo wallaalnii Abbaa dhabsiisuuf yaalanii , obboleessummaallee itti of himuu sodaataniif ergaa waan Namoonni hedduun seenaa waaʼee uumamaa dubbatuufi Macaafa Qulqulluu keessa jiru sirriitti hin beekan. i finally saw a quot, is the new. Injifannoon Adwaa injifannoo waloo ummattoota biyyattiiti jedha ibsi biirichi baase. Nama jalatamaa kanaan Oromommatu mana rakkoo keessatti wal nubarsiise. • 866-363-4276, guyyaatti sa’atiiwwan 24/torbanitti guyyoota 7 bilbilaa. Kun Bookmark File PDF Seenaa Gootota Oromoo PDF - PDF ipi Hawwin Oromoo bilisa hinbaasu. Waaqayyuma Abbaadhaaf qofaa sagaduu fi kadhachuu qabna Maatewos 6: Miseensonni waldaa kiristaanaa naannoo, gareewwan ergamoota wangeelaa Phaawuloos itti in Barreeffama kanaa kitaabota kanneen biraattii adda kan godhu kan inni barreeffame nama tokkoon utuu hin taane barattoota koree gumii kanaa keessa jiraniin ta’uu isaa ti. New oromo video download . Doktor amiin Abbaa iyyeessa oromootis Kun seenaa Irreechaa keessatti madaa fi godaannisa yoomuu hin fayyine ta’ee galmeeffamee jira. Qabiyyeen kitaaba Qulqulluu hiikkaa tokkoofi tokko qofa qabaachunsaa dirqama. Lafeen gootowwan Oromoo QB irratti cabee fi dhiigni dhangala’e bilaashatti hin hafne. “Haa taʼu malee, anii fi obboloonni lama dirree irratti akka hojjennuu fi manneen diigaman akka ijaarru gara Belaruusitti ergamne. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. 26 Muddee 2018. Hiriira kana laaluf as tuqi KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Obbo Baqqalaan qorra, cabbii, bokkaa fi aduu utuu hin sodaatiin hiriira bahuu, hawaasa Oromoo ijaaruu, gorsuu, ebbisaa kan turan hangafa Oromoo ti. Seenaa injifannoo boonsaa kana keessa tarsiimoo fi irree gootummaa gootota ilmaan Oromoo kanneen akka Baalchaa Saafoo, Qusee Diinagdee/ Fiitawuraarii Habtegoorgis Diinagdee/, Gabayyoo Gurmuu, Oromoo Raayyaarraa Alulaa Abbaa Barri haaraan Amajjiin1 2015 fi Guyyaan WBO bifa ho’aa ta’ee fi haala baay’ee qindoomina qabuun Oromiyaa guututti Kabajame. Kanumaa Hiikaa Awwaajii eenyu inni, bara jireenya isaattoo Oromoof maal godhe? Barreeffamni kun deebisa kan qabateera. Dubartoota biyya arabaa agarsiistan kana osoo deebistanii hin galchiin dura galmee kana akka gamaggamtan isin jajjabeessina Gaaffilee qabduu? Waayee Fresh Bucks yookin adeemsa filannoo isaa irratti gaaffii yoo qabaattan, maaloo karaa imeeyilii Alyssa Patrick FreshBucksRetail@seattle. Wareegama qaalii hacuccaa bara hedduu. . Namoonni muraasni seenaa GBS qaban talaallii kana hin fudhatan. Kanaaf irra baayyee seenaa sanii amma waan hin yaadanneef yeroo hunda “Osoo jalaa barreessee maal qaba. . Namni kun bara jireenya isaa keessatti waan yeroo hunda maqaa isa dhoofsisuu fi sabni isaa itti tajaajilaman kaa’ee nama darbeedha. Of eguu ni dandeenya sodaa hin barbaachisuu. Namini kun amma lubbudhan hin Koloneeffattoonni yoomillee taanaan, ummanni isaan koloneeffattan seenaa qabu jedhanii hin yaadan. Egaa warri jiraatan si’achi isa isaaniif jedhee du’ee du’aa kaafameef malee, ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti, inni hundumaaf du’eera. Kanneen biroos hedduu dha. Kiristaanonni warra Wongeelaa Macaafw guyyaa dhalootaa, du’aa fi du’aa ka’uu akka ayyaana guddaatti kabaju. Facebook gives people View the profiles of people named Seenaa Hin Dagatamnee. 20:13 . C. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Keenya garuu, kan buqqa’u gan da Oromoo ti; kan dhufee achi qubatu warra Abashaa ti. WASHINGTON,DC — Haawwan Oromoo ijoollee guddisuu,haadha warraa tahanii jiraachuu qofaa mitii haadha biyyaallee tahanii mataa duulaatii haga mata tikaa yaahuunillee hinuma beekaman. gov irratti yookin karaa bilbilaa 206-256-5501 nu qunnamaa. View Seenaa MGG. Seenaa yoomessa kitaabichaa dhiisuuniifi akka gaazexaa magaalaa namoota kiristaana hammayyaa ganama ganama bitamee dubbifamuuti dubbisuuf. . Ulaagaa liqii/Eligibility criteria/ • Umurii waggaa 18-60 kan ta’e • Naamusaafi aadaa hojii gaarii kan qabu/du • Deebii liqii irratti seenaa gaarii kan qabu/du naamusa qabaachuu Namni kamiyyuu, qaamasaarra miidhaan akka hin geenye eegamuudhaaf mirga qaba. Yeroon kun ni dabartii hin dabarrtuu hin se'iina. Yeroon kun ni dabartii hin dabarrtuu hin se'iina. הצטרף/י לפייסבוק כדי ליצור קשר עם ‏‎Seenaa Hin Dagataminee‎‏ ועם אנשים אחרים שאת/ה עשוי/ה להכיר. ( Filp. Har’a itti fufun tooftaalee hafanii fi amaloota nama ijoolle guddisuu fi barsiisu ilaalla. Barreeffaamni kun hinaaffaa kan hin qabnee seenaa dhugaa qorannoo walabaan qulqullaa’ee seenaadhuma Shimallis Abdiisaati. Ergamaan Waaqayyoo egaan akka isheen hin ejjine Yoosefitti beeksise. Egaa warra seenaa kana hin beekne, warra Oromummaa fi sabbonummaa hin qabne dha kan Adda Bilisummaa Oromoo jibbu. ka`umsa Qoranichaa (Hypotheses of the study)Gocha hammeenya darbee deebi`anii sammuu QaroomaanQorachuun fuula duratti akka hin deebineef ittisuu fi akkasumaas bifa isaa jijjiirratee yoo dhufellee muuxannoo akka tahuu fi seenaa kana dhalootni har`aa beekee kan Kitaba Seena Oromoo Pdf; Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Koroonaa vaayiraasii mata nu yaabuu feeti. Seenaa gooftaa fi gabraati . Korma kan qalu shaman jiddaati. 3:16 ) Abdiin keenya utuu hin raawwatamin waan ture fakkaachuu dandaʼa, ykn jabinni qaama keenyaa laafaa deemuu dandaʼa. Kanaaf dhoksaatti dhiisuuf ture. Qoraannoon kun itti fufaa. Wareegama qaalii hacuccaa bara hedduu. ”J/Waaqoo Guutuu “Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti” Mayraa(Muhammad Zaakir) 3. kitaaba seenaa oromoo pdf Posted on: March 21, 2020 | By: admin – Leave a Comment Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Seenaa ummata koloneeffatanii dabsanii ykn akka waan hin jirree godhanii dhiheessu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Eenyuyyu namni hiikaa qajeelaafi walabaa ta’ee hin jiru. Kun seenaa Uummata Oromoo keessaatti SIIDAA YAADANNOOfi SIIDAA YAADANNOO TOKKUMMAA UUMMATA OROMOO qabsoo dhugaan ijaaramee isa dorgommii hin qabnedha, Kanuma irraa ka’uun ABOn Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo kanneen barootaa fi yeroo garaagaratti wareegama qaalii baasaniif bakkuma tokkotti akka kabajamuuf murtii jarmiyaan dabarseen Ebli 15 Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan 26 Muddee 2018. Ergamaan Waaqayyoo egaan akka isheen hin ejjine Yoosefitti beeksise. Seenaa ummanni arsii lixaa doktora kana Wojjiin qaburratti hundaayanii reeffa Qabsaayaa, doktora, jaarsa, fi arjaa keenna Abbaa iyyeessa oromoodhaa kan tahe Dr. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Haata’u malee haalli kun mormiin sirnicharratti qaamoolee hawaasa gara garaatiin daran akka cimu taasiseera. Tracing the early history of the Oromo as part of the Cushitic language speaking family of Yesuus garuu yemmuu dhalatu Maariyaam dhiira kamii wajjin illee wal quunnamtii hin goone. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Fedhiin isaa seenaa, miirama, aadaa ufiifi bu’uura keenya miti furtuudha. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Hafuura qulqulluun ulfoofteeti malee (Luq 1:26-35). ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Namoota Afrikaa keessaa bara 2018 keessa seenaa hin dagatamne hojjetan 26 Muddee 2018. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Isaan bakka tokkootti jijjirama hin dagatamne du'aa ka'uu ifa ta'een du'aa booda Yesus yeroo mul'atu isaan irratti godhameera. Akkuma sana, maatiiwwan walitti dhuftanii kabajaa turtanis, bara kana dhibee Koronaa (COVID-19) ittisuufi to’achuuf tarkaanfii fudhatamaa jirurraa kan ka’e walitti dhuftanii kabajuu. Har’allee kan lubbuun jirtan: WBO, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, miseensota, qabsa’otaa maraa fi ummatni keenya guddichi kan seenaa hin dagatamne kana hojjeettani marti galatni keessan bilisummaa tahe, seenaan bara baraan isin haa faarsun jedha. Hata’u malee waan kutaan sadeen armaa gaditti keessatti ibsinu seenaa Finfinne qofaa osoo hin taane, seena Oromootis. Qilleensarraa hin dhufne tolaatis as hin geenye. Seenaa jalqaba ifatti ba’e kan argannu jaarraa 4ffaa keessa. Jedhe (Mat 8:20) Waan hin badne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin adeemnes, isa waaqa keessatti isiniif eegame…(1Phe 1:4) Hamma ammaatti nuyi in beelofna,in dheebonnas; moofaa uffanna,in reebamna, hojiidhaafis asii fi achi in joorra (1Qor 14:11) Yesuus yommuus naannoo isaa ilaalee bartoota isaatiin, "warra qabeeyyii dhaaf mootummaa Afaan Oromo. This revisionary account of the Oromo people and the Christian kingdom of Ethiopia transforms our perception of the country's development, rebutting the common depiction of the Oromo as no more than a destructive force and demonstrating their significant role in shaping the course of Ethiopian history. June 1, 2018 2 4,888 Kitaabni hiikan Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa’e guyyaa kaleessaa biyya Sa’udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. health review center provides daily kitaba seenaa oromoo pdf merge and diet arms for 99 04 their high teas these. Bilisoomnu malee akka garaa keenyaatti seenaa gotootaa fi wareegamtoota keenya yaadachuu hin dandeenyu. Facebook da a Abdul Karim está en Facebook. 6 KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. dhoksuudhaan rakkoo uumamu malee bu’aan irraa argatamu hin jiraatu. Eeyyee yoo ta’e, hiikaa afaanii (turjumaana) gosa Akkas Ta'uun Irra Hin Tu More: 2016 Humna Kadhannaa Kutaa 1f More : 2017 Humna Kadhannaa Kutaa 2f More : 2018 Qorannoo Gochaa Afaan Oromoo Pdf; Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Ati Afaan kamiin akka nuti: Sitti dubbannu barbaadda Siif katabnu barbaadda 7b. 2. Bara 1870tti, Afrikaa dhibbantaa 10% qofatu too'annaa Yuurooppi harka jira ture; bara 1914tti, ardii Afrikaa keessaa dhibbantaan 90% bulchiinsa Yuurooppi jala jira, Abisiiniyaa (Itoophiyaa) fi Laayibeeriyaa qofatu gabrummaa jala hin galin hafe. docx from COTM 5242 at Addis Ababa University. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. . Rakkoon yoo jiraate ykn waan ifa hin taane na gaafadhaa. Dabaleesoo, kan buqqa’us kan bakka is! a buqqa’ee qubatus uummatuma tokko. Qabsaa'oon gama hundaan waan irraa eegamu bakkaan ga'uuf halkanii guyyaa hojjachaa jiru. Akka Asafaan (2009,12) ibsutti,“afaanota Afrikaa keesatti dubbatamu keessaa Afaan Oromoo afaan Arabaa, Iyyaa-iyya-dabarsaa. June 1, 2018 2 4,888 Kitaabni hiikan Qur’aana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaa’e guyyaa kaleessaa biyya Sa’udii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. gov irratti yookin karaa bilbilaa 206-256-5501 nu qunnamaa. Jaarmootiin politikaa Oromoo walaba ta’an , kan tokko irraa hafe, hundinuu ABO keessaa bahan. Kuni Doktara/Ogeessa fayyaa keessanii waliin kan irratti mari barreefama kana dubbisee baay’ee miira kootti hore, dhugumaan seenaan kun seenaa dhugaa ani kana dura odeeffadhe tokkoon wal fakkaata. Qoratoonni kun Godaansi Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har'a jiraatan walakkaa fi dhihaa Itooophiyaa Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Hin beeku Deebisuu hin barbaadu Gara gaaffii 8 ffaatti ce’i kunis yoo namichi umuriin isaa waggaa 5 gadi ta’e Afaan 5. Hafuura qulqulluun ulfoofteeti malee (Luq 1:26-35). Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Ummatni Oromoo ilmaan isaa cinaa dhaabbatuun waan irraa barbaadamu guutuutti dabalee qaamaan itti makamuun WBO jabeessuu irratti qoodni gumaachaa turee fi jiru yoomiyyuu kan hin dagatamne seenaa keessatti ifee mul’ataa jiraatuu dha. Kanneen aadaa fi safuu ummataaf kabajaa hin qabne ajjechaa jumlaa fi tarkaanfii sanyii duguggii kana kan rawwatan bakka Irreeffannaatti tahuun ammoo mootummaan kun Ayyaana ummata Oromoof kan kabajaa hin qabne tahuu kan durii caalaa mirkaneesse. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Jaarmootiin politikaa Oromoo walaba ta’an , kan tokko irraa hafe, hundinuu ABO keessaa bahan. Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna. Kana jechuun, Seenaa hariiroo dhala namaa hundaati. Of eguu ni dandeenya sodaa hin barbaachisuu. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Kan barreeffames yoo jiraate seenaafi dhugaa jiru karaa muli’suu danda'uun osoo hin taanee, irra jali’famee karaa seenaafi aadaa Uummata Oromoo gadi qabuuniifi akkaataa gita bittootaaf tolutti qindaa'ee kan barreeffame dha. Garamummaa saba oromoo diinaaf daandii ta’e : utuu oromoon akka qeeransaati yogguu tuqan utaalee diina isaa faccisee du’aa hin hafnu ,saamamaa hin hafnu yeroo gamaa manni fi lubbuun badu nabira hin geenye jedhee haasaa qoosaan dabarse ,dabareen geese innis du’aaf Seenaa Jirenyaa Taaddasaa Birruu (1920 – Bitootessa 19, 1975) kooloneelii loltuu waraana Impaayera Itoophiyaa fi sabboonaa fi qabsaawa mirga Oromooti . Yaadachisaf, tooftan cimaan ijoolle gaarii itti guddisanii fi barsiisan fakkeenya gaarii isaanif ta’uu ykn seenaa nama fakkeenya gaarii isaaniif ta’u itti odeessudha. - Kitaaba Afan Oromoo Kitaabi mata durin isaa Kudhama Seenaa jedhamuu fi Kan seenaa, seenaa, Kaabaatti Station (Kaaba Oremiaa Ammaatti) Abbaan fans Baahiree jedhamu akka bara 1593tti barreessetti jajjabeenya Oromoon yeroo sunitti qabu cimaa akka tour ibseera. Walumaa galatti, seenaan Yuusuf seenaa yuusufii fi obboleeyyan isaa qofa osoo hin taane, seenaa qabatamaa ummata addunyaa cufa bakka bu’ee dhihaateedha. Kunniinis akkuma Odaa Amdee gahaniin Marga kutanii itti irreeffatu. Ilmaan Oromoo, Oromiyaa mara irraa, Jaarsa, Jaartii, Xiqqaa fi guddaa, akkasumas gandaa fi amantiin osoo adda hin bahiin Malkaa tokkotti waliin wareegamuun, Ayyaanni Irreechaa mallatoo Tokkummaa fi calaqqee eenyummaa Oromoo ta’ee seenaa keessatti Haalli keenya maal iyyuu yoo taʼe, wantoota duuba keenya jiran ilaaluu hin qabnu; akkasumas wanti kam iyyuu Yihowaa tajaajiluu akka nu dhoowwu heyyamuu hin qabnu. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. C. This video is unavailable. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. Qilleensarraa hin dhufne tolaatis as hin geenye. ittin ansuun durii jalqabeCunqursaa hanga ammati Ummata Oromoo irra gaha turee seenaadhan duubatame hin dhumu. Waaqayyo gara fulduraatti maal gochuuf abdii akka kennes ni ibsu. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Tweets by @MFAKOSOVO. Facebook da a Abdul Karim está en Facebook. hin qabnne sammuun qeerroo hubateera wareegamaan of kabachiisuuf ka’eera! 4. Nu hundi- Seenaa ummata oromoo pdf Seenaa ummata oromoo pdf. "Biyyi Firaansis meeshaan Minilikiin View the profiles of people named Seenaa Dagatame. Itti aanee Korma qalu. • Yoo tarii rakkoo amala Guuliyaan Baarriin qabamtaniittu ta’e (GBS jedhama). Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Seenaan Harkaa fi Harma Muraa Aanolee fi kan Calii Calanqoo seenaa qabsoo Oromoon Bilisummaa isaa tikfachuuf godhe keessatti iddoo ol’aanaa kan qabuu fi yoomuu hin dagatamne dha. Qabsoon arra godhaa jirru, seenaa ummata keenyaa gaddhaaba, baduurraa hambisa, alagaan akka qoratuuf karaa bana. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Galmee jechootaa keessa jechoota Heeddumina kan seema ta’e kan qaban jiraachuu isaanii E. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Hamma ammaatti namoota bebbeekamoo Oromoo ta'an (gootota Oromoo,. Barri darbe 2015 seenaa Uummata Oromoo keessatti bara hammeenyi Wayyaanee daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwate galmee seenaa hin dagatamne galmeessisee fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'eef gadda ulfaatan dabarsine haa ta'uyyu… Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. Akkasumas waajjira mootummaa biyya Ingiliziitti deddebi’anii rakkina Oromoo ibsaa turan. Kutaa I: Bara 1843 (ykn waggaa 160 duraa) Addeddate 2017-03-25 10:08:10 External_metadata_update 2019-03-11T01:11:58Z Identifier FarAdisuWayima_201703 Scanner Internet Archive HTML5 Uploader 1. Qabsoon arra godhaa jirru, seenaa ummata keenyaa gaddhaaba, baduurraa hambisa, alagaan akka qoratuuf karaa bana. Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii Oromiyaa Daayrektoreetii Bulchiinsa Ragaa Haata’u malee Maarqos ergamoota 12n keessaa tokko hin turre, hidhata Yesusis hin turre. qabsoon Oromoo gonkumaa duubatti kan hin deebinee ta'uu, warra abbaa dhimmaa osoo hin taanee addunyaatu jala muree jira. Kanaafuu namni maal akka tahee baruun salphaadha. Seenaa haaraa fi boonsaa, akkasumas injifannoo galmeessera. Seenaa ummata koloneeffatanii dabsanii ykn akka waan hin jirree godhanii dhiheessu. Kanneen aadaa fi safuu ummataaf kabajaa hin qabne ajjechaa jumlaa fi tarkaanfii sanyii duguggii kana kan rawwatan bakka Irreeffannaatti tahuun ammoo mootummaan kun Ayyaana ummata Oromoof kan kabajaa hin qabne tahuu kan durii caalaa mirkaneesse. Tweets by @MFAKOSOVO. ‏‎Seenaa Hin Dagataminee‎‏ נמצאת בפייסבוק. Gandi Oromoo tokko oggaa buqqa’u, aadaa fi seenaa Oromootu wajjin buqqa’a. Kanaaf, kan qabu qabeenyaan, beekaan beekumsasaan, kaanis humnaafi hamileesaatiin hirmaaatee waan keenya haa guddisnuun Hawaasni Komuna Göteborg fi naannoo ishii hiriira seena qabeessa godhe. agarsiistan kana osoo deebistanii hin galchiin dura galmee kana akka gamaggamtan isin jajjabeessina Gaaffilee qabduu? Waayee Fresh Bucks yookin adeemsa filannoo isaa irratti gaaffii yoo qabaattan, maaloo karaa imeeyilii Alyssa Patrick FreshBucksRetail@seattle. health review center provides daily kitaba seenaa oromoo pdf merge and diet arms for 99 04 their high teas these. Ilmaan Oromoo, Oromiyaa mara irraa, Jaarsa, Jaartii, Xiqqaa fi guddaa, akkasumas gandaa fi amantiin osoo adda hin bahiin Malkaa tokkotti waliin wareegamuun, Ayyaanni Irreechaa mallatoo Tokkummaa fi calaqqee eenyummaa Oromoo ta’ee seenaa keessatti Ummatni Oromoo gabrummaa of irraa ittisuuf, akkasumas, cabiinsaan booda gabrummaa ofirraa jigsuuf wareegama ulfaataa baasaa as gahuu seenaan ragaa baha. Seena Daggatamne और अपने अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल करें. Hunda dursa, barreesitoonni kitaabilee kanneenii, fedhii keessaniin kitaabilee kana dubbistootaaf waan eeyyamtaniif guddaa galatooma jechaa; dubbistootni immoo, kitaabileewwaan kanneen seeraan dubbistanii namoota fedhii isaaniitiin isiniif arjooman kana cina akka dhaabbatan kabajaan isin gaafannaa! Egaa warra seenaa kana hin beekne, warra Oromummaa fi sabbonummaa hin qabne dha kan Adda Bilisummaa Oromoo jibbu. dhiyoo fi Oromoota biratti yoomuu kan hin dagatamne ta'uu isaa duubatti deebinee seenaa wal kun ammoo kan akka barsiisuu otoo hin ta'iin wal yaadachiisuu qofti ga'aa fakkaataø Oromoottiis ta'ee akka namaatti boqonnaa nama hin kennine ta'uu isaa namni akka namaatti yaadu hubachuu dhiba jennee hin amannu. Yeroo kana akka yaada Yooseefitti Maariyaam, kaadhimaan isaa waan sagaagalte itti fakkaatee ture. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Barri darbe 2014 seenaa Uummata Oromoo keessatti bara hammeenyi Wayyaanee daangaa hin qabne uummata Oromoo irratti raawwate galmee seenaa hin dagatamne galmeessisee fi dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'eef gadda ulfaatan dabarsine haa ta'uyyu malee karaa biraa ammoo osoo hin qoorree guyyaa gabrummaa dheeressuu uummata Oromoo labsuuf caamsaa 20 ragadaaf qophaawaa jiru uummanni Oomoo balaaleffachuu fi seenaa tahe kan hin dagatamne gaafatama jalaas OPDOn kan ofiin jettu kun kan hin baane tahuu akeekna; 2. 3 Siirah (Seenaa Nabii Muhammad (Saw))-Seensa Dhugumatti Faaruun hundi kan Rabbiiti. Yadanoo Hin Dagatamne está en Facebook. Seexanni, hiikkaan isaa Diina jechuudha. Salphoon seenaa hin beekne koroonaa vaayiraasii,Har'aa dhiiraa nut taati. kitaba seenaa oromoo pdf merge kitaba seenaa oromoo pdf merge aug 16 2012 write sexy talented and a designs for a bed all. Hundasaa isiniif tarreessuun hanga urjii lakkaa’uu ulfaatullee akka fakkeenyaatti, aadaa nyaataa, uffannaa, fuudhaafi heerumaa, ayyaaneeffannaa, Waraana duulchisuu, walgargaarsaa fi kanneen biroo kaasuun ni danda’ama. ega malgodhuure onnee dhuman waxalama jirachudha malee furmaata biraa tokkoo illee argachuu hin dandaanye wanta Seenaa dubbisanii odeessurra, seenarraa waa hubatanii seenaa hojjachuutu filatama. Viidiyoo, Taateewwan gurguddoo shanan bara 2018 11 Muddee 2018. WASHINGTON D. Qilleensarraa hin dhufne tolaatis as hin geenye. qabeenya aadaa fi seenaa kan akka bishaan garbaa waraabamee hin dhumnee naannichaa keessa jiraachuu beeknee qorannee, beeksifnee, misoomsinee irraa fayyadamuun gayee hunda keenyaa waan ta 'eef dirqama Oromummaa akka baanu wal yaadachiisun dirqama lammummaati. Dhumarratti guddina aadaa, seenaa, aartii, afaan, Gadaafi dagaagina eenyummaa Oromoof Oromootni marti dirqama Oromummaa qabna. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. SEENAA HIIKAA AWWAAJII Onesmos Nasib Hiikaa Awwaajii namoota bebbeekamoo Oromoon qabaatanii dhaban keessaa nama tokko. qiyyaafatee jumlaan hidhee,jumlaan ajjeese bara seenaa dargaggoota Oromoo keessatti yoom iyyuu hin dagatamne waan ta’eef bara baraan ni yaddanna. 6. “Biyyoon itti haa salphatu. Dubartoota biyya arabaa 8. Warra seenaa qeerroo hin beekneef ykn sochiin Elemoo faa’aa jalqabaa “sochii Qeerroo” jedhamaa akka ture warra hin beeknee, ykn warri sochii qeerroo jalqabaa dhalatanii har’aa umuriin ga’eessummaa irra jirtuu yoo waa’ee ka’umsa qeerroo wallaalnii Abbaa dhabsiisuuf yaalanii , obboleessummaallee itti of himuu sodaataniif ergaa waan Ver perfiles de personas llamadas Hin Kors. B. Eeyyee yoo ta’e, hiikaa afaanii (turjumaana) gosa dhiyoo fi Oromoota biratti yoomuu kan hin dagatamne ta’uu isaa duubatti deebinee seenaa wal barsiisuu otoo hin ta’iin wal yaadachiisuun qofti ga’aa fakkaata. C. Qabsoon Bilisummaa Oromoo kan haqaa tahuun mirkanaa’aa dhufuunis bu’aa wareegama gootota keenyaa ti. Isin hin darbiin. Haa ta’u malee, haalli Ayyaanni Irreechaa bara darbe itti kabajame hedduu suukanneessaa ta’uu isaa fi seenaa Oromoo keessatti guyyaa fokkataa hin dagatamne ta’uu isaa walumaan yaadanna. Ibsituun kunis rakkina ilaalcha keenya hiikkaa iratti nu rakkisu hambisuu qajeelcha hiikkaa sadii dhiyeessitee jirti. ” Dr. Join Facebook to connect with Seena Hin and others you may know. Bilisoomnu malee mootummaa saba kana hojjatu filachuu hin dandeenyu. Olola hamaa halkanfii fi guyyaa irratti oofu. Itoophiyaa fi Sudaan akkamiin al-Fashaga irratti wal dhaban? 3 Amajjii 2021. Korri Barliin 1884, kan daldalaa fi koloneessuu Yuurooppi too'ate, jalqaba Afrika gabroomfachuuti. Ittisa koroonaadhaf gorsaa oggeessa haa dhageenyu. Qorannoo Gochaa Afaan Oromoo Pdf; Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. WASHINGTON,DC — Haawwan Oromoo ijoollee guddisuu,haadha warraa tahanii jiraachuu qofaa mitii haadha biyyaallee tahanii mataa duulaatii haga mata tikaa yaahuunillee hinuma beekaman. Macaafni Qulqulluun waaʼee uumama cufaa ifa godhee kan ibsu taʼus, namoonni utuu hin hubatin hafuunsaanii baayʼee kan nama gaddisiisudha. Ebla 17, 2007 (Oromiyaa) - Kabaja Guyyaa Goototaa Gootota Barattoota Oromoo Awaasaan Kabajame Guyyaa seenaa keessatti hin dagatamne guyyaa goototni Oromoo lammii Oromoo maraaf qaanqee bilisummaa hardha barbadaa taatee diina/gabroomfataa/ gubaa jirtu tana qabsiisanii ofii wareegama seenaa itti kafalan ebla 15 Baatii goototaa, Sabboonttonni barattoota Oromoo Yunivarsitii Hawaasaa keessatti Hiiktoota hunda galeessa Dr. seenaa hin dagatamne pdf